Rozeznanie rynku na usługę poradnictwa specjalistycznego

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania:  RUIII/02/03/2022

Data rozpoczęcia procedury: 17.03.2022 r. 

Realizator projektu: Fundacja Żółty Szalik, u. Braniewska 11A, 14-530 Frombork; telefon: 519 337 242;  e-mail: biuro@zoltyszalik.org ; adres strony internetowej: http://www.zoltyszalik.org

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczychdla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
 • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
 • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
 • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
 • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Minimalna liczba zleconych godzin doradztwa – 30 godzin.

Maksymalna liczba zleconych godzin doradztwa – 70 godzin.

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i specjalizacji zgłoszonych wykonawców.

 1. Miejsce  realizacji usługi:

Gmina Braniewo i Gmina Frombork (głównie miejscowości: Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny, Podleśne, Klejnówko, Rudłowo, Narusa). W ofercie należy uwzględnić koszty dojazdu do ww. miejscowości.

 • Okres realizacji usługi: od 01.04.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

2. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
 • posiadać min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zlecający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych wymogów przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji zamówienia.

3. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Ewentualne pełnomocnictwa

4. Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 22.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Pliki do pobrania: