Rekrutacja do projektu „Aktywne Braniewo”

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywne Braniewo”, który realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) prowadzonego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.

Projekt skierowany jest do 4 grup osób, którym oferuje następujące działania:

 1. młodzież:
  • 4 spotkania informacyjno-integracyjne
  • cykl 9 warsztatów rozwoju kompetencji liderskich i menedżerskich
  • cykl 9 spotkań i warsztatów w młodzieżowym kole wolontariatu
  • realizacja 3 inicjatyw wolontariackich
  • 2-dniowy zlot młodzieżowych animatorów
 2. seniorzy:
  • 4 warsztaty edukacyjno-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia Rad Seniorów, inicjowania działań społecznych, opiniowania działań administracji publicznej, itp.
  • 20 h poradnictwa specjalistycznego z zakresu zakładania i prowadzenia Rad Seniorów
  • 9 spotkań integracyjnych w Kole Wolontariatu Seniora
  • 2 inicjatywy lokalne w Kole Wolontariatu Seniora
  • 2 wyjazdy 2-dniowe w ramach Wyjazdowego Klubu Seniora
 3. członkowie Kół Gospodyń Wiejskich:
  • 5 warsztatów edukacyjnych z zakresu prowadzenia KGW, pozyskiwania środków publicznych, tworzenia i realizacji projektów, pozyskiwania grantów, itp.
  • 6 warsztatów rękodzielniczych i artystycznych
  • 20 h poradnictwa specjalistycznego – dostosowane do indywidualnych potrzeb Kół lub ich uczestników
  • konkurs na realizację inicjatywy skierowanej do lokalnej społeczności
  • Festyn Kół Gospodyń Wiejskich
 4. sołtysi:
  • 4 spotkania informacyjno-integracyjne dla sołtysów i członków rad sołeckich
  • 6 warsztatów edukacyjnych z zakresu pozyskiwania środków, zakładania i prowadzenia For Sołtysów, inicjowania działań społecznych, itp.
  • 30 godzin poradnictwa specjalistycznego dla sołtysów i członków rad sołeckich z zakresu m.in. prawa, fundrisingu, tworzenia strategii rozwoju wsi, itp.
  • 4 warsztaty z zakresu zarządzania, kompetencji liderskich i motywowania lokalnej społeczności do działania

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail: a.awizen@zoltyszalik.org lub dostarczenie do siedziby Fundacji Żółty Szalik we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11A.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji poniżej.

Kontakt do koordynatora projektu: Alina Awiżeń, +48 519 337 242,
a.awizen@zoltyszalik.org