Zostań Stypendystą Funduszu Stypendialnego

CEL FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Celem Funduszu Stypendialnego Fundacji Żółty Szalik jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz młodzieży z trudnościami w nauce, będących w trudnej sytuacji materialnej, a także promocja wolontariatu i aktywności społecznej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej wzwyż), szkół ponadpodstawowych i policealnych, którzy klasyfikują się do jednej z poniższych kategorii:

  • Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej, osiągający szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku. 
  • Uczniowie z problemami w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej, pod warunkiem, że w pomoc uczniom zaangażuje się również szkoła i wykaże pozytywną zmianę w ocenach lub zachowaniu ucznia

RODZAJE PRZYZNAWANYCH STYPENDIÓW

  1. Stypendia podstawowe – przyznawane uczniom w trudnej sytuacji materialnej z dobrymi wynikami w nauce.
  2. Stypendia specjalne – przyznawane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i z trudnościami w nauce.
  3. Jednorazowe stypendia okolicznościowe przyznawane przez cały rok szkolny na określony cel wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO?

Żeby zostać Stypendystą Funduszu Stypendialnego Fundacji Żółty Szalik należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z wyaganymi załącznikami. Wniosek mogą składać: organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, asystenci rodzin, animatorzy społeczni, darczyńcy Funduszu Stypendialnego oraz osoby prywatne.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście w biurze Fundacji lub wysłać pocztą na adres Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork.

Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na podstawie analizy nadesłanych dokumentów. Osoby, które uzyskają stypendia, podpiszą z Zarządem Fundacji Umowę stypendialną określającą warunki i tryb udzielania stypendiów. 

Po przyznaniu stypendium Komisja na bieżąco monitoruje wykonanie postanowień umowy i podejmuje decyzje o kontynuacji wypłacania stypendium. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd na wniosek Komisji Stypendialnej, jeśli zostanie stwierdzone, że stypendysta nie wywiązuje się z umowy lub łamie zasady określone w regulaminach Fundacji, szkoły/uczelni, do której uczęszcza.

ILE WYNOSI MIESIĘCZNE STYPENDIUM?

Wysokość stypendium wynosi od 100 do 150 zł miesięcznie. Kwota stypendium dla poszczególnych stypendystów ustalana jest przez Komisję Stypendialną. Komisja może przyznać stypendia jednorazowe, okolicznościowe.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM I WZORY DOKUMENTÓW