Miesięczne archiwum: październik 2016

Projekt „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku”

Projekt „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku”

(nr projektu RPWM.11.01.01-28-0114/16)

 

Projekt realizowany jest przez Fundację „Żółty Szalik” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Fromborku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne,  Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Zapraszamy:

 • osoby w przedziale wiekowym między 15-30  rokiem życia,
 • osoby niezatrudnione,
 • osoby zameldowane na obszarze gminy Frombork,
 • osoby, które z własnej inicjatywy  są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ust. z 12.03.2004 o pom. społ.), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych do rynku pracy).

Oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty motywacyjne,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty aktywności,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • kursy/szkolenia,
 • przygotowanie zawodowe,
 • wsparcie trenera pracy,
 • zajęcia w Młodzieżowym Centrum Wolontariatu.

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się: 10.10.2016 a zakończy się dnia 28.10.2016

Załączniki:

 • regulamin rekrutacji
 • karta rekrutacyjna
 • akceptacja regulaminu
 • oświadczenie uczestnika projektu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!