Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie” skierowany jest do 42 osób zamieszkujących obszar miasta Olsztyn, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06-28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn, mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com.

W celu zapewnienia jak najlepszego dostępu do projektu osobom zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, a także osobom starszym i niepełnosprawnym formularze będzie można składać również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie przy alei Piłsudskiego 61A,
10-449 Olsztyn, skąd zostaną odebrane przez pracowników projektu. W uzasadnionych przypadkach formularze rekrutacyjne będą dostarczane potencjalnym uczestnikom przez pracowników projektu.

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Olsztyn w terminie 01.02.2019-31.01.2020r.

Odbiorcy to 42 osoby, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie, w tym:

– zajęcia aktywnej integracji społecznej

– usługi wolontariackie i animacyjne

– Silver sharing – gry i warsztaty polegające na współpracy dwóch lub więcej organizacji

seniorskich  z różnych regionów.

– usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych

– wsparcie Specjalisty ds. wsparcia bezpośredniego – praca socjalna

wsparcie udzielane przez sąsiada osoby starszej w codziennych czynnościach

– poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem

– wsparcie psychologiczne

– cykl warsztatów podnoszących umiejętności pielęgnacyjne oraz prowadzących do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5- zgodna uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Wartość całkowita projektu: 403 740,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 343 179,00 zł

Koordynator projektu:  Agnieszka Karczewska

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240