Fundusz Stypendialny

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń dzieci w nauce są problemy  związane z niskim standardem życia? Brak środków na zaspokojenie zwykłych dziecięcych potrzeb powoduje problemy wychowawcze, trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, ograniczony dostęp do korepetycji i pomocy naukowych, a nierzadko również depresję.

Fundacja „Żółty Szalik” od 2014 r. prowadzi Fundusz Stypendialny. Na pomoc stypendialną mogą tu liczyć uczniowie w trudnej sytuacji materialnej. Założeniem programu jest nie tylko wsparcie młodzieży w podniesieniu wyników nauczania, ale też zachęcenie ich do podejmowania aktywności pozaszkolnych wspieranie rozwoju talentów i pasji. Fundusz zakłada współpracę ze szkołą, nauczycielami i innymi organizacjami w motywowaniu i wspieraniu stypendysty na drodze osiągania założonych celów.

W ramach Funduszu przyznawane są następujące rodzaje stypendiów:

  1. Stypendia podstawowe – przyznawane uczniom w trudnej sytuacji materialnej z dobrymi wynikami w nauce.
  2. Stypendia specjalne – przyznawane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i z trudnościami w nauce.
  3. Jednorazowe stypendia okolicznościowe przyznawane przez cały rok szkolny na określony cel wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 100 do 150 zł i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

WARTOŚĆ ROCZNEGO STYPENDIUM TO OK. 1000 ZŁ. ROCZNIE