Rozeznanie rynku na usługę poradnictwa specjalistycznego

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania:  RUIII/02/03/2022

Data rozpoczęcia procedury: 17.03.2022 r. 

Realizator projektu: Fundacja Żółty Szalik, u. Braniewska 11A, 14-530 Frombork; telefon: 519 337 242;  e-mail: biuro@zoltyszalik.org ; adres strony internetowej: http://www.zoltyszalik.org

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczychdla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
 • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
 • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
 • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
 • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Minimalna liczba zleconych godzin doradztwa – 30 godzin.

Maksymalna liczba zleconych godzin doradztwa – 70 godzin.

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i specjalizacji zgłoszonych wykonawców.

 1. Miejsce  realizacji usługi:

Gmina Braniewo i Gmina Frombork (głównie miejscowości: Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny, Podleśne, Klejnówko, Rudłowo, Narusa). W ofercie należy uwzględnić koszty dojazdu do ww. miejscowości.

 • Okres realizacji usługi: od 01.04.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

2. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
 • posiadać min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zlecający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych wymogów przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji zamówienia.

3. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Ewentualne pełnomocnictwa

4. Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 22.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania – rozeznanie rynku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NR RUIII/01/03/2022

Fundacja Żółty Szalik informuje, że z powodu błędów formalnych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku nr RUIII/01/03/2022
w ramach projektu pn.” Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja IIIwspółfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni

Fundacja Żółty Szalik wraz z partnerami Gminą Braniewo oraz Stowarzyszeniem Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają konkurs na zagospodarowanie przestrzeni.

Celem konkursu jest aktywizacja oraz integracja mieszkańców miejscowości objętych działaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja III”, tj. Frombork, Cielętnik, Klejnówko, Rudłowo, Rogity, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Podleśne, Strubiny.

W ramach konkursu wygrać można sfinansowanie kosztów realizacji pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni na rzecz mieszkańców jednej z ww. miejscowości do kwoty 700 zł!

Nabór pomysłów trwa do dn. 30.04.2022r. do północy.

Pomysły opisane na właściwym formularzu (do pobrania poniżej) wraz ze zdjęciami przestrzeni planowanej do zagospodarowania i ewentualną wizualizacją planu należy dostarczyć mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org lub pocztą/osobiście na adres biura Fundacji Żółty Szalik: ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@zoltyszalik.org.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne do pobrania poniżej:

Rozeznanie rynku – poradnictwo z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

 • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
 • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
 • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
 • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
 • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Łączna suma godzin doradztwa dla osób fizycznych nie przekroczy 90 godzin. Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i kwalifikacji uczestnika.

Miejsce  realizacji usługi:

Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny. Oferta powinna zawierać koszty dojazdu do ww. miejscowości.

Okres realizacji usługi:

od 21.03.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
 • posiadają min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  10.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.

Rekrutacja do projektu „Aktywne Braniewo”

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywne Braniewo”, który realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) prowadzonego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.

Projekt skierowany jest do 4 grup osób, którym oferuje następujące działania:

 1. młodzież:
  • 4 spotkania informacyjno-integracyjne
  • cykl 9 warsztatów rozwoju kompetencji liderskich i menedżerskich
  • cykl 9 spotkań i warsztatów w młodzieżowym kole wolontariatu
  • realizacja 3 inicjatyw wolontariackich
  • 2-dniowy zlot młodzieżowych animatorów
 2. seniorzy:
  • 4 warsztaty edukacyjno-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia Rad Seniorów, inicjowania działań społecznych, opiniowania działań administracji publicznej, itp.
  • 20 h poradnictwa specjalistycznego z zakresu zakładania i prowadzenia Rad Seniorów
  • 9 spotkań integracyjnych w Kole Wolontariatu Seniora
  • 2 inicjatywy lokalne w Kole Wolontariatu Seniora
  • 2 wyjazdy 2-dniowe w ramach Wyjazdowego Klubu Seniora
 3. członkowie Kół Gospodyń Wiejskich:
  • 5 warsztatów edukacyjnych z zakresu prowadzenia KGW, pozyskiwania środków publicznych, tworzenia i realizacji projektów, pozyskiwania grantów, itp.
  • 6 warsztatów rękodzielniczych i artystycznych
  • 20 h poradnictwa specjalistycznego – dostosowane do indywidualnych potrzeb Kół lub ich uczestników
  • konkurs na realizację inicjatywy skierowanej do lokalnej społeczności
  • Festyn Kół Gospodyń Wiejskich
 4. sołtysi:
  • 4 spotkania informacyjno-integracyjne dla sołtysów i członków rad sołeckich
  • 6 warsztatów edukacyjnych z zakresu pozyskiwania środków, zakładania i prowadzenia For Sołtysów, inicjowania działań społecznych, itp.
  • 30 godzin poradnictwa specjalistycznego dla sołtysów i członków rad sołeckich z zakresu m.in. prawa, fundrisingu, tworzenia strategii rozwoju wsi, itp.
  • 4 warsztaty z zakresu zarządzania, kompetencji liderskich i motywowania lokalnej społeczności do działania

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail: a.awizen@zoltyszalik.org lub dostarczenie do siedziby Fundacji Żółty Szalik we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11A.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji poniżej.

Kontakt do koordynatora projektu: Alina Awiżeń, +48 519 337 242,
a.awizen@zoltyszalik.org

Poszukiwani prowadzący warsztaty kreatywne

Szanowni Państwo,

Fundacja Żółty Szalik z siedzibą we Fromborku realizuje szereg działań animacyjnych na terenie Gminy Braniewo i Gminy Frombork. W związku ze zwiększoną ilością działań animacyjnych w 2022r. poszukujemy ciekawych i kreatywnych animatorów do prowadzenia warsztatów dla naszych uczestników. Jeżeli posiadasz umiejętność pracy z grupą i z przyjemnością dzielisz się swoimi pasjami to wyślij do nas swoją propozycję zajęć wraz z CV.

Ważna jest każda pasja 😊 Szukamy prowadzących z zakresu działań plastycznych, sportowych, kulinarnych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, fotograficznych, zdrowego stylu życia, survival, pierwszej pomocy przedmedycznej i innych.

Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia więc zaskocz nas 😊

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: s.dubowska@zoltyszalik.org do 15 stycznia 2022r. W razie pytań kontaktuj się z koordynatorem projektów w Fundacji Żółty Szalik – Sylwią Dubowska (504 370 942).

Więcej informacji i formularz oferty w pliku:

Nowe LOGO

Uprzejmie informujemy, że MAMY NOWE LOGO! Liczymy na to, że nowe logo i nowe barwy wprowadzą nas w nowe wyzwania i działania. I będziemy mogli dzielić się z Wami naszą nadzieją na lepsze.

Kolejna edycja projektu dla rodzin – rekrutacja trwa!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym naborze do trzeciej, edycji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 96 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2020 do 30.06.2022, w dwóch naborach.

Nabór pierwszy miał miejsce w terminie: od 1 do 31 lipca 2020r.

Obecnie trwa drugi nabór, którego zakończenie planowane jest na 15.08.2021 r.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności rozwiązywania trudności/problemów życiowych u co najmniej 50 osób.

Działania realizowane w projekcie to:

 • poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, mediacyjne),
 • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
 • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
 • piknik rodzinny
 • wyjazd dla młodzieży
 • konkurs na zagospodarowanie
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Zaproszenie na piknik rodzinny

Serdecznie zapraszamy na piknik rodzinny, który będzie miał miejsce 10.06.2021 o godz. 16:00 przy siedzibie Fundacji Żółty Szalik przy ul. Braniewskiej 11A we Fromborku.

W programie gry i zabawy dla rodzin z nagrodami, kącik zabaw dla dzieci, fotobudka, strzelanie z łuku, strefa wypoczynku, wystawa prac pt. „Najpiękniejsze słowo MATKA” oraz poczęstunek.

Piknik realizowany przy współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III”.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni

Fundacja Żółty Szalik wraz z partnerami Gminą Braniewo oraz Stowarzyszeniem Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie ogłaszają konkurs na zagospodarowanie przestrzeni.

Celem konkursu jest aktywizacja oraz integracja mieszkańców miejscowości objętych działaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja III”, tj. Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Marcinkowo, Strubiny.

W ramach konkursu wygrać można sfinansowanie kosztów realizacji pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni na rzecz mieszkańców jednej z ww. miejscowości do kwoty 700 zł!

Nabór pomysłów trwa do dn. 31.05.2021r. do północy.

Pomysły opisane na właściwym formularzu (do pobrania poniżej) wraz ze zdjęciami przestrzeni planowanej do zagospodarowania i ewentualną wizualizacją planu należy dostarczyć mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org lub pocztą/osobiście na adres biura Fundacji Żółty Szalik: ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@zoltyszalik.org lub pod numer telefonu 519 337 242.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne do pobrania poniżej: