Cele Fundacji

Cele fundacji znajdują się w obszarach:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3. Działalności charytatywnej.
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. Ochrony i promocji zdrowia,
6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
12. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. Turystyki i krajoznawstwa,
17. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
18. Promocji i organizacji wolontariatu,
19. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granica,
20. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
21. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
22. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32.
23. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Swoje cele fundacja realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze strefa przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej
• Prowadzenie działalności leczniczej w zakresie finansowania i organizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych lub chorych
• Prowadzenie usług opiekuńczych w szerokim zakresie dla osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, chorych i in. wymagających wsparcia
• Prowadzenie, finansowanie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapia
• Prowadzenie działalności wydawniczej,
• Działania w obszarze rozwoju wolontariatu, w tym prowadzenie Centrum Wolontariatu
• Współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz partnerami zagranicznymi w zakresie objętym działaniem Fundacji.
• Działalność stypendialna
• Prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza zajęć rozwijających pasje, zainteresowania
• Działania w obszarze rozwoju sportu i turystyki
• Prowadzenie działań w obszarze wspierania przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej
• Prowadzenie działań w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego
• Prowadzenie akcji i kampanii społecznych zgodnych z celami fundacji
• Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych form wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia
• Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, osób starszych i in. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec tych osób,
• Prowadzenie Centrum Bezpiecznego Seniora
• Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, animacyjnej, informacyjnej z zakresu zwiększania aktywności społecznej, a także podnoszących profesjonalizacje sektora pozarządowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.