Wszystkie wpisy, których autorem jest Fundacja Żółty Szalik

Klub Integracji Społecznej we Fromborku – nowa edycja!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób, w tym 14 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z terenu gminy Frombork w okresie 24 miesięcy.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Klub Integracji Społecznej w gminie Frombork. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji i Plan Działania w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie.

Działania w projekcie to

 • cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne, interpersonalne oraz przedsiębiorczość
 • wsparcie psychologa
 • wsparcie trenera pracy
 • wsparcie animatora
 • oraz doradztwo zawodowe
 • wspólne wyjścia w ramach Centrum Treningowego.

Uczestnicy będą kierowani na atrakcyjne kursy zawodowe i kwalifikacyjne oraz staże u pracodawców.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Nowa edycja projektu dla rodzin!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej już, trzeciej, edycji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 96 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2020 do 30.06.2022, w dwóch naborach.

Nabór pierwszy: od 1 do 31 lipca 2020r.

Nabór drugi: planowany na 2021r.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności rozwiązywania trudności/problemów życiowych u co najmniej 50 osób.

Działania realizowane w projekcie to:

 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne),
 • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
 • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin – edycja II

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 42 mieszkańców gmin Braniewo i Frombork zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 1 czerwca – 31 lipca 2020r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 – osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo,

– osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku pod adresem: ul Młynarska 5b, 14-530 Frombork,

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze Fundacji Żółty Szalik przy ulicy Braniewskiej 11 we Fromborku,

– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn lub biuro.zoltyszalik@gmail.com.

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 887 187 010

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie 01.06.2020-31.05.2021 r.

Odbiorcy to 42 osoby, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na jej podstawie dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie. Wspomniane wsparcie obejmuje:

–  poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, z tematyki: profilaktyki zdrowia, rodzinnej, zdrowego żywienia, gospodarowania budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb),

– wsparcie psychologa

– cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),

– usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych

– wsparcie w radzeniu sobie w gospodarstwie domowym

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Tablet dla Zdalniaka!

„TABLET DLA ZDALNIAKA” to akcja której celem jest zbieranie tabletów lub innych urządzeń (laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych itp.) i/lub środków na ich zakup, w celu udostępniania im uczniom z najuboższych rodzin, które mają wesprzeć ich w zdalnym nauczaniu.

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZĄ AKCJĘ TUTAJ!!!

Taka potrzeba pojawiła się w związku z epidemią wirusa COVID-19 w Polsce, a wiele rodzin, szczególnie tych z niskimi dochodami i wielodzietnych, nie było na nią gotowych. Po zamknięciu szkół i ogłoszeniu stanu epidemii w naszym kraju rozpoczęto naukę przez Internet dzieci w wieku szkolnym, a rodzice rozpoczęli pracę zdalną. Wiele rodzin nie posiada, bądź posiada ograniczone ilości urządzeń, które spełniają wymogi sprzętowe do tego rodzaju edukacji. Szczególnie trudna sytuacja jest w rodzinach wielodzietnych gdzie jednoczesny dostęp w jednym czasie należy zapewnić kilku osobom na raz. Brak możliwości wzięcia udziału w lekcjach na bieżąco powoduje u dzieci zaległości, które mogą być trudne do nadrobienia w przyszłości.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja „Żółty Szalik” zainicjowała akcję „TABLET DLA ZDALNIAKA”, w ramach której udostępniamy tablety uczniom z najuboższych rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego, aby umożliwić im naukę w tych trudnych warunkach. Pierwszych 20 urządzeń trafiło już do potrzebujących rodzin z Powiatu Braniewskiego, Ostródzkiego i Olsztyna, kolejne są w drodze, jednak z naszej diagnozy wynika, że zapotrzebowanie jest o wiele większe i przerasta zasoby Fundacji. W związku z powyższym rozpoczęliśmy zbiórkę sprzętu do nauki zdalnej od osób prywatnych i przedsiębiorców. Zbieramy również środki na zakup nowych tabletów, które podarujemy potrzebującym rodzinom.

Koszt jednego tableta spełniającego minimum wymogów technicznych, to ok. 500 zł. Dzięki Wam chcielibyśmy zakupić 10 takich urządzeń, które trafią do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Jest to tylko część naszej akcji, bo to tylko kropla w morzu potrzeb, jednak każda kropla ma znaczenie i przybliża nas do realizacji celu, a obdarowywanym rodzinom otwiera nowe możliwości dając szansę na normalną naukę. POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM! RAZEM!!!

Dołączyć do naszej inicjatywy możesz na kilka sposobów:

 1. Przekazując sprzęt umożliwiający naukę zdalną, tj. tablet, laptop, komputer stacjonarny z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi, itp. na adres Fundacji „Żółty Szalik”, ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork
 2. Wpłacając środki na zakup nowego sprzętu multimedialnego dla potrzebujących rodzin na konto BNB Paribas, nr konta: 21 1600 1462 1893 1540 7000 0001 z dopiskiem „Tablet dla zdalniaka” lub poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl . Za zebrane środki planujemy zakup tabletów, które przekażemy potrzebującym rodzinom. Przewidywany koszt 1 tableta to 500 zł.
 3. Organizacje mające pod swoją opieką rodziny potrzebujące wsparcia w postaci sprzętu do nauki zdalnej mogą zgłaszać zapotrzebowanie poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu akcji „Tablet dla Zdalniaka”.

Ze względu na wysoki koszt sprzętu i ograniczone zasoby Fundacji możliwe są 2 formy udostępnienia sprzętu: użyczenie lub przekazanie. Liczba zgłoszeń już teraz jest bardzo duża, cały czas przekazujemy pozyskany sprzęt, a więc zaznaczamy, że pierwszeństwo będą miały organizacje, które aktywnie włączą się w akcję pozyskiwania tabletów / środków i dobrze udokumentują potrzeby wskazanych osób, zgodnie z zapisami Regulaminu akcji.

Jeśli chcesz pomóc w inny sposób – zadzwoń: 605 484 853 lub napisz do nas na biuro@zoltyszalik.org.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

DO POBRANIA:


Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój usług społecznych w gminie Susz – ed. II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 18 mężczyzn (6 os. z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Susz w terminie od 01.04.2020 do 31.05.2021.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji na podstawie przeprowadzonej wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Każdy z uczestników (rodzin) skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, zdrowotne, rodzinne, wizerunkowe, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami

– praca socjalna

– cykle edukacyjne (warsztaty z gospodarowania budżetem domowy, autoprezentacji i wizerunku, podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze)

– animacja lokalna w dużej mierze skierowana na wsparcie osób starszych, ale też środowisk lokalnych

Dokumenty projektowe do pobrania:

Wartość całkowita projektu: 417 967,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 396 967,50 zł

​Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska

Biuro projektu: Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Rozkręćmy Koła Gospodyń Wiejskich

Jeśli prowadzicie Koło Gospodyń Wiejskich lub chcecie je założyć i aktywnie działać na rzecz swojej społeczności, zgłoście się do nas!

Fundacja „Żółty Szalik” od ponad pięciu lat wspiera społeczności lokalne w ramach wewnętrznego programu Aktywne Społeczności. Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora i aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z aktywnymi mieszkańcami. Obserwując zaangażowanie, wsłuchując się w Państwa głosy i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba wsparcia w budowaniu trwałej aktywności. Jednym z najczęściej zgłaszanych pomysłów było tworzenie i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich.

Dlatego też pomożemy w utworzeniu lub rozwinięciu istniejących już czterech Kół Gospodyń Wiejskich. Wybrane w konkursie Koła mogą liczyć na:

– pomoc w utworzeniu, zarejestrowaniu Koła i zaplanowaniu jego rozwoju

– wsparcie animatorki

– pomoc i wsparcie w realizacji warsztatów oraz imprez edukacyjnych, integracyjnych, doradztwo w zakresie pozyskania środków na realizację działań

– dofinansowanie wybranej inicjatywy

Łącznie jedno Koło może otrzymać wsparcie do wartości 2 500 zł. Najbardziej zaangażowane grupy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie do wysokości 1 500zł (w tym wyjazdy, dodatkowe szkolenia).

Kwota ta niezależna jest od ew. wsparcia z ARiMR.

Zgłoście się do nas wypełniając formularz dostępny na stronie www.zoltyszalik.org lub w biurze Fundacji we Fromborku. Formularze należy dostarczyć do biura przy ulicy Braniewskiej 11, 14-530 Frombork osobiście, pocztą lub e-mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org.

Wszelkich informacji udzielamy pod telefonem 887 187 011 (Aleksandra Bożętka). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.12.2019r.

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja II

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-kolorowe-1024x98.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 42 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

Działania realizowane w projekcie to:

 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne),
 • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
 • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.


Dokumenty projektowe do pobrania:

Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie” skierowany jest do 42 osób zamieszkujących obszar miasta Olsztyn, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06-28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn, mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com.

W celu zapewnienia jak najlepszego dostępu do projektu osobom zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, a także osobom starszym i niepełnosprawnym formularze będzie można składać również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie przy alei Piłsudskiego 61A,
10-449 Olsztyn, skąd zostaną odebrane przez pracowników projektu. W uzasadnionych przypadkach formularze rekrutacyjne będą dostarczane potencjalnym uczestnikom przez pracowników projektu.

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Olsztyn w terminie 01.02.2019-31.01.2020r.

Odbiorcy to 42 osoby, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie, w tym:

– zajęcia aktywnej integracji społecznej

– usługi wolontariackie i animacyjne

– Silver sharing – gry i warsztaty polegające na współpracy dwóch lub więcej organizacji

seniorskich  z różnych regionów.

– usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych

– wsparcie Specjalisty ds. wsparcia bezpośredniego – praca socjalna

wsparcie udzielane przez sąsiada osoby starszej w codziennych czynnościach

– poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem

– wsparcie psychologiczne

– cykl warsztatów podnoszących umiejętności pielęgnacyjne oraz prowadzących do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5- zgodna uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Wartość całkowita projektu: 403 740,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 343 179,00 zł

Koordynator projektu:  Agnieszka Karczewska

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240

Rozwój usług społecznych w gminie Susz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „ ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Susz” skierowany jest do 42 osób z rodzin wieloproblemowych, zamieszkujących obszar gminy Susz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06-28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz „Arka”: os. Janusza Korczaka 12, 14-240 Susz

wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn lub biuro.zoltyszalik@gmail.com.

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 519 337 240

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 6 os. z niepełnosprawnościami zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Susz w terminie od 01.02.2019 do 29.02.2020.

Odbiorcy to 42 osoby z rodzin wieloproblemowych, w tym 6 os. z niepełnosprawnościami bądź ograniczoną samodzielnością, zamieszkujących obszar gminy Susz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób wykluczonych społecznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji. Każdy z uczestników skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Formy te to:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, zdrowotne, rodzinne, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami,

– praca socjalna,

– cykle edukacyjne oraz

– animacja lokalna w dużej mierze skierowana na wsparcie osób starszych, ale też środowisk lokalnych.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3: Oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4: Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5: Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6: informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Wartość całkowita projektu: 413 230,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 351 245,50 zł

Koordynator projektu:  Agnieszka Karczewska

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240