Statut Fundacji

 

Fundacja ,,Żółty Szalik”  

 

§1

Fundacja „Żółty Szalik”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Olsztynie, Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Brzoskowską w kancelarii notarialnej w Olsztynie ul AI.M.J. Piłsudskiego nr 2/8 dnia, 21.01.2014r. Repertorium nr. 118/14

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia. 1984r, o fundacjach ( Dz. U. z 1991r,Nr 46, poz. 203 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr. 96, poz. 873) z późniejszymi zmianami, przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 3. Fundacja ma prawo przyznawać tytuł honorowy ,, Honorowy Sponsor Fundacji” dla osób które wspomagają Fundację finansowo. Tytuł ,, Honorowego Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
 4. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.
 6. Fundacja do realizacji swych celów może zatrudniać członków Zarządu i Rady Fundacji.

   §3

 Siedziba Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest Stępień w Gminie Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. 

§4

Zasięg terytorialny

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów wynikających ze statutu, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.
 4. Fundacja może przystępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz tworzyć filie w innych miastach województwa

§5

Czas trwania Fundacji.

 1. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§6

 Nadzór

 Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji celów.

 §7

 Cele 

Celem głównym Fundacji jest inicjowanie modelowych rozwiązań społecznych. 

Cele fundacji znajdują się w obszarach:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym,
 3. Działalności charytatywnej.
 4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. Ochrony i promocji zdrowia,
 6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
  zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 9. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 11. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  12. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 13. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 14. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 15. Turystyki i krajoznawstwa,
 16. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a
  także działań wspomagających rozwój demokracji,
 17. Promocji i organizacji wolontariatu,
 18. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 19. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
  praw dziecka,
 20. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 21. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
  ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
  określonym w pkt 1–32.
 22. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§8

 1. Swoje cele fundacja realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.

§9

 Sposoby realizacji celów. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej
 2. Prowadzenie działalności leczniczej w zakresie finansowania i organizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych lub chorych
 3. Prowadzenie usług opiekuńczych w szerokim zakresie dla osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, chorych i in. wymagających wsparcia
 4. Prowadzenie, finansowanie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. Działania w obszarze rozwoju wolontariatu, w tym prowadzenie Centrum Wolontariatu
 7. Współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz partnerami zagranicznymi w zakresie objętym działaniem Fundacji.
 8. Działalność stypendialną
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza zajęć rozwijających pasje, zainteresowania
 10. Działania w obszarze rozwoju sportu i turystyki
 11. Prowadzenie działań w obszarze wspierania przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej
 12. Prowadzenie działań w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego
 13. Prowadzenie akcji i kampanii społecznych zgodnych z celami fundacji
 14. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych form wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia
 15. Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, osób starszych i in. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec tych osób,
 16. Prowadzenie Centrum Bezpiecznego Seniora
 17. Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, animacyjnej, informacyjnej z zakresu zwiększania aktywności społecznej, a także podnoszących profesjonalizację sektora pozarządowego.

§10

 Rodzaj prowadzonej działalności.

 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczona na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000zł.

 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną statutową w zakresie celów wymieniowych w Statucie Fundacji.

 Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 §11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6000zł.(słownie: sześć tysięcy złotych). Na prowadzenie działalności statutowej fundusz założycielski wynosi 5000zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się 1000zł. ( jeden tysiąc złotych).
 2. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Fundusz założycielski składa się z wpłat po 2000zł (słownie: dwa tysiące zł) wniesionych przez każdego z Fundatorów
 1. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji do:
 2. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. Wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego organizacji.
 5. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12

  Dochody Fundacji

 Dochody mogą pochodzić z:

 1. Darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 2. Dochodów ze zbiórek, aukcji, licytacji, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 3. Nawiązek przyznawanych przez właściwy organ i innych wpłat
 4. Dochody z wydarzeń, festiwali, konkursów, imprez publicznych i prywatnych
 5. Papierów wartościowych,
 6. Praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych prawa
 7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko, gdy w chwili składania jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 8. Dochody, o których mowa w ustępie 1. §11 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych do funkcjonowania Fundacji.

§13

 Działalność gospodarcza.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
 2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.2)
 3. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niespecjalizowanych sklepach ( 47.1)
 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona  przez domy sprzedaży wysyłkowej lub  Internet (47.91Z)
 5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

(47.99.Z)

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1)
 2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania( 55.2)
 3. Pozostałe zakwaterowanie (55.9)
 4. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.1)
 5. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( catering) (56.21Z)
 6. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(22)
 7. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania( 58.1)
 8. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania( 58.2)
 9. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)
 10. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2)
 11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradzaniem w zakresie informatyki (62.0)
 12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (63.1)
 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9)
 14. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność(63.11.Z)
 15. Działalności prawniczej ( 69.10.Z)
 16. Działalność rachunkowa (69.2)
 17. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
 18. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2)
 19. Reklama ( 73.1)
 20. Badania rynku i opinii publicznej (73.2)
 21. Działalność fotograficzna (74.2)
 22. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana(74.9)
 23. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

( 82.1)

 1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( 82.3)
 2. Usługi na rzecz całego społeczeństwa( 84.2)
 3. Pozaszkolne formy edukacji(85.5)
 4. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane(85.59)
 5. Działalność wspomagająca edukację(85.6)
 6. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( 85.51)
 7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej(86.9)
 9. Działalność fizjoterapeutyczna(86.90 A)
 10. Działalność związana z pomocą społeczną (87.1)
 11. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.2)
 12. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.3)
 13. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

(88.1)

 1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania ( 88.9)
 2. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką( 90.0)
 3. Działalność związana ze sportem( 93.1)
 4. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna  ( 93.2)
 5. Działalności pozostałych organizacji członkowskich ( 94.9)
 6. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego(95.1)
 7. Pozostała działalność usługowa ( 96.0)

 Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w ramach działalności gospodarczej.

 Rozdział IV

Kompetencje, i zasady działania organów Fundacji.

 §14

 Organy Fundacji 

 1. Organami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie władz Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub diet w wysokości nie wyższej, niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr. 45 poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 2. Szczegółowe zasady (ustalenie wysokości i wskazanie osób) proponuje Zarząd.
 3. Rada podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu zwrotu uzasadnionych kosztów lub diet. 

§15

Rada Fundacji

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada składa się z nie mniej niż 2 członków, w tym z Przewodniczącego Rady oraz z członków.
 3. W skład pierwszego składu Rady z mocy statutu wchodzą dwie osoby wskazane przez Fundatorów.
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić uchwałą podjętą przez Radę. Przewodniczący Rady nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 8. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, na czas pełnienia funkcji w Zarządzie. Zawieszenie dotyczy także pełnionej funkcji w Radzie.
 9. Pierwszego Przewodniczącego wskazują Fundatorzy. Po jego rezygnacji Rada wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§16

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub minimum 2 członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze
 5. Nadzwyczajne posiedzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

§17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Fundacji na wniosek Zarządu.
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji
 8. Uchwalanie zmian w statucie.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji
 10. Prezentowanie opinii na temat problemów wskazywanych przez Zarząd.

§18

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§19

Zarząd

 1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Rada powołuje Prezesa Zarządu i członków Zarządu.
 3. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w przypadku działania na szkodę fundacji lub po złożeniu pisemnych rezygnacji z pełnionych funkcji.

§20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd może wybierać spośród swoich członków 1 wiceprezesa.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 4. Przedstawianie radzie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 5. Uchwalanie regulaminów,
 1. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
 2. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 3. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 5. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Fundacji
 7. O posiedzeniu zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu poprzez pocztę tradycyjną, e-mail lub telefonicznie.
 8. Zarząd, co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

Sposób Reprezentacji

§21

1 . Każdy członek zarządu ma prawo reprezentować Fundację jednoosobowo. Jedynie w sprawach majątkowych konieczne jest oświadczenie woli dwóch członków zarządu działających łącznie.

 Zmiana Statutu

§22

Zmian w statucie Fundacji, także dotyczących celów działania, dokonuje Rada za zgodą większości członków Rady.

Postanowienia końcowe

§23

 1. Nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości oraz przyjmowanie darowizn, spadków i innych środków majątkowych należy do uprawnień Zarządu Fundacji
 2. Fundacja odpowiada za obciążenia całym swoim majątkiem;

Likwidacja

§24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. O rozwiązaniu Fundacji Rada zawiadamia odpowiedni organ nadzorujący administracji publicznej.

§25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub Stowarzyszeń o zbliżonych celach.

§26

 1. Statut sporządzono i podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach
 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06. Kwietnia 1984r. o fundacjach ( tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr. 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności Fundacji.

 

Stępień, dnia 03.04.2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.