Miesięczne archiwum: luty 2019

Zabawa z KAS Braniewo

W piątek 02.02.2019 miało miejsce spotkanie z Klubem Aktywnego Seniora w świetlicy w Krzewnie. Tym razem animatorzy z projektu „Rozwój wysokiej jakości usług w gminie Braniewo i Frombork” mieli okazję jedynie wspierać działania mieszkańców i uczestników poprzez zaproponowanie zabaw dla uatrakcyjnienia spotkania. Główną organizatorką była Pani Eugenia Ochrin-Iwanowska – działaczka społeczna i uczestniczka naszych zajęc w ramach KAS. Zaszczycił nas swoja obecnością Pan Dariusz Wileński, który przygrał do zabawy, zaśpiewał a i zachęcił do wspólnego biesiadowania. Impreza była bardzo udana- opis nie odda tych pozytywnych emocji, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom:) Zapraszamy na kolejne takie spotkania- naprawdę warto.

Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie” skierowany jest do 42 osób zamieszkujących obszar miasta Olsztyn, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06-28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn, mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com.

W celu zapewnienia jak najlepszego dostępu do projektu osobom zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, a także osobom starszym i niepełnosprawnym formularze będzie można składać również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie przy alei Piłsudskiego 61A,
10-449 Olsztyn, skąd zostaną odebrane przez pracowników projektu. W uzasadnionych przypadkach formularze rekrutacyjne będą dostarczane potencjalnym uczestnikom przez pracowników projektu.

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Olsztyn w terminie 01.02.2019-31.01.2020r.

Odbiorcy to 42 osoby, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie, w tym:

– zajęcia aktywnej integracji społecznej

– usługi wolontariackie i animacyjne

– Silver sharing – gry i warsztaty polegające na współpracy dwóch lub więcej organizacji

seniorskich  z różnych regionów.

– usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych

– wsparcie Specjalisty ds. wsparcia bezpośredniego – praca socjalna

wsparcie udzielane przez sąsiada osoby starszej w codziennych czynnościach

– poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem

– wsparcie psychologiczne

– cykl warsztatów podnoszących umiejętności pielęgnacyjne oraz prowadzących do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5- zgodna uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Wartość całkowita projektu: 403 740,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 343 179,00 zł

Koordynator projektu:  Agnieszka Karczewska

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240

Rozwój usług społecznych w gminie Susz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „ ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Susz” skierowany jest do 42 osób z rodzin wieloproblemowych, zamieszkujących obszar gminy Susz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06-28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz „Arka”: os. Janusza Korczaka 12, 14-240 Susz

wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn lub biuro.zoltyszalik@gmail.com.

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 519 337 240

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 6 os. z niepełnosprawnościami zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Susz w terminie od 01.02.2019 do 29.02.2020.

Odbiorcy to 42 osoby z rodzin wieloproblemowych, w tym 6 os. z niepełnosprawnościami bądź ograniczoną samodzielnością, zamieszkujących obszar gminy Susz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób wykluczonych społecznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji. Każdy z uczestników skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Formy te to:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, zdrowotne, rodzinne, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami,

– praca socjalna,

– cykle edukacyjne oraz

– animacja lokalna w dużej mierze skierowana na wsparcie osób starszych, ale też środowisk lokalnych.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3: Oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4: Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5: Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6: informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Wartość całkowita projektu: 413 230,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 351 245,50 zł

Koordynator projektu:  Agnieszka Karczewska

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240

Rozwój usług społecznych w Kętrzynie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” skierowany jest do 42 osób mieszkających
w Kętrzynie, z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z wielu powodów i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06-28.02.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

 – osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn,

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn lub biuro.zoltyszalik@gmail.com.

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 519 337 240

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 6 os. z niepełnosprawnościami zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu Kętrzyna w terminie od 01.02.2019 do 29.02.2020.

Odbiorcy to 42 osoby z rodzin wieloproblemowych, w tym 6 os. z niepełnosprawnościami bądź ograniczoną samodzielnością, zamieszkujących obszar Kętrzyna, a także otoczenie tych osób w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji. Każdy z uczestników/uczestniczek skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Formy te to:

– poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, zdrowotne, rodzinne, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

– wsparcie psychologa,

– usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami,

– praca socjalna,

– cykle edukacyjne

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3: Oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4: Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5: Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6: informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Wartość całkowita projektu: 408 205,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 346 974,25 zł

Koordynator projektu:  Alina Awiżeń

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240

Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” skierowany jest do 42 mieszkańców gmin Braniewo i Frombork zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 06.-28.02.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 – osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo,

– osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku pod adresem: ul Młynarska 5b, 14-530 Frombork,

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w biurze projektu, które znajduje się w Olsztynie przy ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 

– wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Fundacja Żółty Szalik, ul. Linki ¾ (I piętro, lok.5), 10-534 Olsztyn lub biuro.zoltyszalik@gmail.com.

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu
w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: 519 337 240

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie 01.02.2019-.29.02.2020r.

Odbiorcy to 42 osoby, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów. Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie potrzeb przez zespół specjalistów. Na jej podstawie dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie. Wspomniane wsparcie obejmuje:

–  poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, z tematyki: profilaktyki zdrowia, rodzinnej, zdrowego żywienia, gospodarowania budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb),

– wsparcie psychologa

– cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),

– usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Wartość całkowita projektu: 409 372,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 347 966,62 zł o

Koordynator projektu:  Aleksandra Bożętka

Biuro projektu:  Fundacja Żółty Szalik ul. Linki ¾ 10-534 Olsztyn

mail: biuro.zoltyszalik@gmail.com

Tel. 519 337 240