Miesięczne archiwum: lipiec 2021

Kolejna edycja projektu dla rodzin – rekrutacja trwa!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym naborze do trzeciej, edycji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 96 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gmin Braniewo i Frombork w terminie od 01.07.2020 do 30.06.2022, w dwóch naborach.

Nabór pierwszy miał miejsce w terminie: od 1 do 31 lipca 2020r.

Obecnie trwa drugi nabór, którego zakończenie planowane jest na 15.08.2021 r.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności rozwiązywania trudności/problemów życiowych u co najmniej 50 osób.

Działania realizowane w projekcie to:

  • poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, mediacyjne),
  • wsparcie asystenta pomocy rodzinie,
  • cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena),
  • piknik rodzinny
  • wyjazd dla młodzieży
  • konkurs na zagospodarowanie
  • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.