Rozeznanie rynku – poradnictwo z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych dla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej:

  • Udzielenie poradnictwa rodzicom w zakresie wspierania dzieci w nauce
  • Poradnictwo rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
  • Pomoc rodzicom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci
  • Poradnictwo w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych
  • Pomoc rodzinie w poznaniu możliwości korzystania z platform edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

Łączna suma godzin doradztwa dla osób fizycznych nie przekroczy 90 godzin. Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym wykonawcą, w zależności od specyfiki potrzebnego poradnictwa i kwalifikacji uczestnika.

Miejsce  realizacji usługi:

Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Cielętnik, Strubiny. Oferta powinna zawierać koszty dojazdu do ww. miejscowości.

Okres realizacji usługi:

od 21.03.2022  r. do 31.05.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.

Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w szczególności musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

  • posiadać wykształcenie wyższe najlepiej pedagogiczne i/lub psychologiczne i/lub kierunkowe;
  • posiadają min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
  • dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  10.03.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 15.00

– osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.